اطلاعیه / نامه درخواست اداره کل روابط کار مبنی بر استقرار باجه های موقت دفاتر پیشخوان خدمات دولت

نامه درخواست اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر استقرار باجه های موقت دفاتر پیشخوان خدمات دولت … “اطلاعیه / نامه درخواست اداره کل روابط کار مبنی بر استقرار باجه های موقت دفاتر پیشخوان خدمات دولت”