معرفی :
این شرکت با هدف احصاء و تولید خدمات الکترونیک مسئولیت اجرا، نگهداری و توسعه درگاه ملی دفاتر پیشخوان دولت را در شبکه امن با همکاری مجمع های نظارتی به عهده دارد .

لینک سایت شرکت