صورتجلسه کارگروه بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

  کارگروه بورس و دفاتر پیشخوان خدمات دولت به گزارش روابط عمومی کارگروه شرکت های کارگزاری بورس مورخ ۹۹/۰۲/۳۰برگزار گردید .در این کارگروه چالش ها … “صورتجلسه کارگروه بورس مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰”