مهندس مهدی ابراهیمی- مدیرعامل شرکت مهدیس پایاب ایرانیان

مهندس مهدی ابراهیمی

مدیر عامل شرکت مهدیس پایاب ایرانیان