عمید صحت کار لنگرودی

مهندس عمید صحت کار لنگرودی

مدیر عامل شرکت همراه الکترونیک افق کیش

کارشناسی مهندسی برق
– گرایش کامپیوتر
سخت افزار

دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق کاری
۱ – شرکت بهینه پردازی سیستمهای مهندسی (۱۳۷۶ – ۱۳۷۱ – سمت: کارشناس فنی)

۲– شرکت مهندسی ابررسانا سپهر (۱۳۸۰ – ۱۳۷۶ – سمت: مدیر فنی)

۳– شرکت .Emax Communication AB سوئد (۱۳۸۲ – ۱۳۸۰ – سمت:Technical Advisor)

۴– شرکت MCA)Master Consulting AB). سوئد (۱۳۸۶ – ۱۳۸۲ – سمت:CTO)

۵– شرکت عصر ارتباطات بین الملل پارس کار (۱۳۸۶ – ۱۳۸۵ – سمت: معاونت فنی)

۶ – شرکت ایران سولار (۱۳۹۱ – ۱۳۸۶ – سمت: معاونت فنی، قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره)

۷– شرکت ایده پردازان نونگر (۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۶ سمت: مدیرعامل مرداد ۱۳۹۶ تاکنون – سمت: رئیس هیئت مدیره)

۸- شرکت توسعه همراه الکترونیک افق آرناتل (مرداد ۱۳۹۶ تا کنون سمت: مدیرعامل)