لینک اطلاعیه شماره یک سایت epishkhan.org در رابطه با این فرم (کلیک نمایید)

لینک اطلاعیه شماره دو سایت epishkhan.org در رابطه با این فرم (کلیک نمایید)

لطفا قبل از ثبت نام و یا تماس، اطلاعیه لینک فوق را مطالعه نمایید.

شماره پشتیبانی : 66593116 – 66933524 (کارگزاری بیمه پیشخوان)

تعهدات و نرخ حق بیمه تعهدات بیمه درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل دفاتر پیشخوان (مورخ 1400/03/17)

 


 

ورودی‌های فرم محدودشد