با توجه به تقاضای ارائه خدمات اتباع از سوی وزارت کشور حسب اعلام آن وزارتخانه دفاتری که نسبت به ارائه کیفی خدمات مذکور اقدام ننمایند و با از ارائه خدمات استکاف نمایند در خدمات ثبت احوال آنها تجدید نظر خواهد شد.لذا ضرورت دارد که دفاتر عزیز در این خصوص اقدامات لازم را متناسب با اطلاعیه های صادره به انجام برسانند .

روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان