#وزارت_بهداشت_کارت_بهداشت

📣به اطلاع دفاتر محترم ارائه کننده خدمت کارت بهداشت می رساند، درخواست ها با وضعیت “درحال بررسی توسط وزارت بهداشت” میتوانند جهت ادامه مراحل کار و دریافت تاییدیه های لازم به مراکز بهداشتی مراجعه نمایند.
📌بعد از تایید سیستمی رئیس مرکز، وضعیت درخواست در کارتابل دفتر تغییر کرده و پیامکی به متقاضی جهت مراجعه به پیشخوان و دریافت کارت بهداشت ارسال می گردد.
📌توجه: تا زمانی که درخواست قبلی متقاضی تعیین تکلیف نشود، امکان ثبت درخواست جدید برای ایشان نیست. لذا توجه نمایید درخواست های قدیمی با وضعیت “درحال بررسی توسط وزارت بهداشت” که تاکنون به مرکز بهداشتی مراجعه نکرده اند،=> از نظر سیستمی فعال میباشند و مراکز بهداشتی میتوانند فرایند را با همون درخواست قبلی ادامه دهند.
(این فرایند ممکن است در اینده تغییراتی داشته باشد)
روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان