ما از طرح های شما از ابعاد مالی و اجرایی با توجه به ظرفیت های ایجاد شده حمایت می کنیم.