شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

 

معرفی :
این شرکت با هدف احصاء و تولید خدمات الکترونیک مسئولیت اجرا، نگهداری و توسعه درگاه ملی دفاتر پیشخوان دولت را در شبکه امن با همکاری مجموعه های نظارتی به عهده دارد .