شرکت کارگزاری سهامی عام بیمه پیشخوان ایرانیان

معرفی :
شرکت سهامی عام بیمه اولین شرکت کارگزاری سهامی عام کشور می باشد که با اخذ مجوز از بیمه مرکزی و ایجاد زیر ساخت الکترونیکی نسبت به ارایه خدمات تخصصی از طریق شبکه دفاتر پیشخوان اقدام می نماید .

لینک سایت شرکت